BOARD MEMBERS

 
 • CHAIRMAN : SRI PRADIP KUMAR PATRA
 • VICE CHAIRMAN : Sri Sandip Kumar Ghosh
 • SECRETARY :
 • DIRECTOR : Sri Suvendu Adhikari
 • Sri Kamalendu Bikash Das
 • Sri Bulbul Hazra
 • Sri Pratap Narayan Paria
 • Sri Samir Kumar Das
 • Sri Nimai Banerjee
 • Sri Gopinath Hansda
 • Sri Shaktipada Sadhu
 • Sri Tapan Kuman Pattanayak
 • Sri Jayanta Dutta
 • Sri Dines Kumar Pradhan
 • Sri Anupam Maiti
 • Sri Jayanta Kumar Samanta
 • Sri Kalyan Kumar Mahapatra
 • EMP. REPRES.: Sri Jagadish Debbarma
 • General Manager: Sri Sajal Roy

Chairman

SRI PRADIP KUMAR PATRA

Vice Chairman

SRI SANDIP KUMAR GHOSH

Secretary

 

Director

SRI SUVENDU ADHIKARI

Director

SRI DINESH KUMAR PRADHAN

Director

SRI PRATAP NARAYAN PARIA

Director

SRI KALYAN KUMAR MAHAPATRA

Director

SRI SAMIR KUMAR DAS

Director

SRI GOPINATH HANSDA

Director

SRI TAPAN KUMAR PATTANAYAK

Director

SRI KAMALENDU BIKAS DAS

Director

SRI BULBUL HAZRA

Director

SRI ANUPAM MAITY

Director

SRI NIMAI BANERJEE

Director

SRI JAYANTA DUTTA


Director

SRI JAYANTA KUMAR SAMANTA

Director

SRI SAKTIPADA SADHU

Emp. Representative

SRI JAGADISH DEBBARMA

General Manager

SRI SAJAL ROY